09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در یزد

لوله پلیکا در یزد
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در یزد

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در یزد را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا یزد برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا یزد برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا یزد برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا یزد فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا یزد – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یزد ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یزد ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یزد ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یزد ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا یزد – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا یزد ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا یزد ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا یزد ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا یزد ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا یزد ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا یزد ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا یزد ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا یزد ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا یزد ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا یزد ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا یزد ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا یزد ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا یزد ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا یزد ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یزد ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یزد ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یزد ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یزد ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یزد ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یزد ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یزد ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یزد ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله یزد ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یزد ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یزد ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یزد ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یزد ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  قیمت لوله کشی گاز
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها