09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در یاسوج

خرید لوله پلیکا در یاسوج
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در یاسوج

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در یاسوج را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا یاسوج برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا یاسوج – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا یاسوج – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا یاسوج ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا یاسوج ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا یاسوج ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا یاسوج ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا یاسوج ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا یاسوج ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا یاسوج ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا یاسوج ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا یاسوج ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا یاسوج ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله یاسوج ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یاسوج ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا یاسوج ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  دلایل یخ زدگی پکیج و روش های جلوگیری از آن
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها