09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در گرگان

لوله پلیکا در گرگان
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در گرگان

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در گرگان را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا گرگان برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا گرگان برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا گرگان برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا گرگان فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا گرگان – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا گرگان – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا گرگان ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا گرگان ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا گرگان ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا گرگان ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا گرگان ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا گرگان ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا گرگان ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا گرگان ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا گرگان ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا گرگان ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا گرگان ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا گرگان ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا گرگان ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا گرگان ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا گرگان ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا گرگان ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا گرگان ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا گرگان ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا گرگان ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا گرگان ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا گرگان ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا گرگان ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله گرگان ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا گرگان ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا گرگان ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا گرگان ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لوله کشی گاز ساختمان
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها