09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در کرمانشاه

لوله پلیکا در کرمانشاه
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در کرمانشاه

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در کرمانشاه را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا کرمانشاه برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا کرمانشاه ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا کرمانشاه ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا کرمانشاه ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله کرمانشاه ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمانشاه ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا کرمانشاه ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  روش تولید انواع لوله سیاه درزدار و بدون درز
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها