09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در همدان

لوله پلیکا در همدان
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در همدان

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در همدان را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا همدان برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا همدان برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا همدان برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا همدان فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا همدان – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا همدان ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا همدان ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا همدان ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا همدان ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا همدان – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا همدان ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا همدان ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا همدان ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا همدان ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا همدان ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا همدان ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا همدان ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا همدان ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا همدان ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا همدان ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا همدان ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا همدان ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا همدان ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا همدان ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا همدان ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا همدان ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا همدان ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا همدان ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا همدان ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا همدان ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا همدان ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا همدان ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله همدان ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا همدان ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا همدان ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا همدان ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا همدان ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لوله کشی گاز ساختمان
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها