نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا شیراز برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا شیراز برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا شیراز برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا شیراز فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا شیراز – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا شیراز – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا شیراز ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا شیراز ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا شیراز ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا شیراز ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا شیراز ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا شیراز ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا شیراز ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا شیراز ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا شیراز ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا شیراز ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا شیراز ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا شیراز ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا شیراز ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا شیراز ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شیراز ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شیراز ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا شیراز ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شیراز ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شیراز ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شیراز ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شیراز ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا شیراز ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله شیراز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا شیراز ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا شیراز ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا شیراز ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰