09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در سنندج

لوله پلیکا در سنندج
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در سنندج

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در سنندج را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا سنندج برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا سنندج برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا سنندج برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا سنندج فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا سنندج – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا سنندج – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا سنندج ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا سنندج ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا سنندج ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا سنندج ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا سنندج ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا سنندج ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا سنندج ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا سنندج ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا سنندج ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا سنندج ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا سنندج ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا سنندج ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا سنندج ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا سنندج ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا سنندج ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا سنندج ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله سنندج ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا سنندج ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا سنندج ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا سنندج ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ایلام
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها