09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ساری

لوله پلیکا در ساری
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ساری

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در ساری را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا ساری برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا ساری فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا ساری – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ساری ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ساری ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ساری ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ساری ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا ساری – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا ساری ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا ساری ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا ساری ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا ساری ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا ساری ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا ساری ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا ساری ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا ساری ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا ساری ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا ساری ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا ساری ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا ساری ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا ساری ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا ساری ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ساری ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ساری ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله ساری ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ساری ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ساری ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ساری ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ساری ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی سفید و سبز
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها