09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در زنجان

لوله پلیکا در زنجان
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در زنجان

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در زنجان را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا زنجان برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا زنجان برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا زنجان برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا زنجان فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا زنجان – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا زنجان – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا زنجان ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا زنجان ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا زنجان ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا زنجان ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا زنجان ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا زنجان ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا زنجان ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا زنجان ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا زنجان ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا زنجان ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا زنجان ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا زنجان ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا زنجان ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا زنجان ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا زنجان ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا زنجان ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا زنجان ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا زنجان ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا زنجان ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا زنجان ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا زنجان ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا زنجان ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله زنجان ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا زنجان ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا زنجان ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا زنجان ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ارومیه
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها