09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در بوشهر

لوله پلیکا در بوشهر
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در بوشهر

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در بوشهر را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا بوشهر برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا بوشهر – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا بوشهر – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا بوشهر ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا بوشهر ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا بوشهر ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا بوشهر ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا بوشهر ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا بوشهر ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا بوشهر ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا بوشهر ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا بوشهر ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بوشهر ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بوشهر ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بوشهر ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا بوشهر ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله بوشهر ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بوشهر ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا بوشهر ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ارومیه
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها