09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اصفهان

لوله پلیکا در اصفهان
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اصفهان

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در اصفهان را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا اصفهان – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا اصفهان – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا اصفهان ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا اصفهان ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا اصفهان ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا اصفهان ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا اصفهان ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا اصفهان ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا اصفهان ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اصفهان ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله اصفهان ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اصفهان ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اصفهان ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در شیراز
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها