09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ارومیه

لوله پلیکا در ارومیه
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در ارومیه

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در ارومیه را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا ارومیه برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا ارومیه – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا ارومیه – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا ارومیه ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا ارومیه ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا ارومیه ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا ارومیه ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا ارومیه ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا ارومیه ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا ارومیه ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا ارومیه ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا ارومیه ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ارومیه ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ارومیه ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ارومیه ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا ارومیه ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله ارومیه ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ارومیه ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا ارومیه ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  تفاوت لوله مانیسمان و لوله api در چیست؟
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها