09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اردبیل

لوله پلیکا در اردبیل
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اردبیل

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در اردبیل را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا اردبیل برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا اردبیل – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا اردبیل – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا اردبیل ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا اردبیل ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا اردبیل ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا اردبیل ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا اردبیل ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا اردبیل ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا اردبیل ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا اردبیل ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا اردبیل ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اردبیل ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله اردبیل ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اردبیل ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اردبیل ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  نکات مهم در نصب سیفون توالت ایرانی و فرنگی
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها