09129725653 (آقای افشار)
021-55598085 (واحد فروش)
021-55897048 (واحد فروش)

09129725653

آقای افشار

021-55598085

واحد فروش (خط 1)

021-55897048

واحد فروش (خط 2)

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اراک

لوله پلیکا در اراک
فهرست مطالب

لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در اراک

اگر قصد تهیه و خرید لوله پلیکا در اراک را دارید می توانید اطلاعات کامل + لیست قیمت بروز را از سایت مجموعه پایپ بازار در این صفحه دریافت کنید. همچنین برای تهیه لوله پلیکا می توانید به صفحه لوله پلیکا مراجعه کنید.

 

توجه داشته باشید که به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت بروز تماس بگیرید.

09129725603 – 09129594598 – 09129725653

نام محصول موارد مصرف سایز و ضخامت لوله قیمت شاخه ۶ متری ( ریال )
لوله پلیکا اراک برقی خم سرد ۱/۵*۲۰ ۴۳۲۰۰۰
لوله پلیکا اراک برقی خم سرد ۱/۵*۲۵ ۵۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اراک برقی خم سرد ۱/۵*۳۲ ۷۵۶۰۰۰
       
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳*۵۰ ۱۹۰۵۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳*۶۳ ۲۴۴۰۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳*۹۰ ۳۴۸۲۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳/۲*۱۱۰ ۴۹۲۰۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳/۲*۱۲۵ ۵۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳/۲*۱۶۰ ۶۸۴۱۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۴*۱۶۰ ۸۴۰۰۰۰۰
لوله پلیکا اراک فاضلابی ۳/۹*۲۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰۰
لوله پلیکا اراک – واچار پایپ فاضلابی ۴/۹*۲۰۰ ۱۲۹۹۰۰۰۰
       
نوع اتصال سایز تعداد در کیسه قیمت ( ریال )
       
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۴۰ ۲۴۰ ۵۸۷۳۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۵۰ ۱۶۸ ۷۱۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۶۳ ۱۸۰ ۱۲۱۴۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۸۰ ۲۲۹۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۱۰ ۴۸ ۳۵۵۱۲۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا – واچار پایپ ۱۲۵ ۳۸ ۴۲۵۹۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۶۰ ۲۰ ۹۱۷۵۴۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا اراک ۲۰۰ ۶ ۱۵۳۵۱۱۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۴۰ ۳۵۰ ۵۰۳۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۵۰ ۲۰۸ ۶۲۸۹۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۶۳ ۱۸۰ ۱۰۸۹۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۹۰ ۱۹۲۴۳۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۱۰ ۶۴ ۲۵۸۸۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۲۵ ۴۲ ۳۳۹۰۷۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۶۰ ۱۵ ۶۴۱۵۲۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا اراک ۲۰۰ ۱۰ ۱۲۱۴۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۴۰ ۱۸۰ ۷۵۵۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۵۰ ۱۱۲ ۱۱۵۳۶۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک – واچار پایپ ۶۳ ۹۷ ۱۸۳۲۹۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۳۶ ۳۲۰۷۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۱۰ ۲۵ ۴۰۰۹۵۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۲۵ ۱۸ ۵۷۲۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۶۰ ۹ ۱۰۸۸۳۳۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا اراک ۲۰۰ ۵ ۱۹۷۰۳۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۴۰ ۱۴۰ ۹۱۶۴۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۵۰ ۸۴ ۱۲۶۰۰۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۶۳ ۷۵ ۲۰۸۲۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۳۰ ۴۱۲۳۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک – واچار پایپ ۱۱۰ ۲۰ ۵۲۶۹۶۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۲۵ ۱۲ ۷۵۶۰۸۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۶۰ ۶ ۱۴۸۹۲۹۰
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا اراک ۲۰۰ ۴ ۲۵۶۶۱۳۰
سیفون پلیکا اراک – واچار پایپ ۶۳ ۱۴۰ ۱۶۲۶۷۰
سیفون پلیکا اراک ۹۰ ۵۰ ۳۳۲۲۲۰
سیفون پلیکا اراک ۱۱۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۶۹۶۷۰
سیفون پلیکا اراک ۱۲۵*۱۱۰ ۲۲ ۶۱۸۶۲۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۱۰*۹۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۱۰*۶۳ ۴۲ ۳۰۴۷۱۰
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۶۰*۱۱۰ ** ***
سراه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
سراه بازدید پلیکا اراک ۶۳ ۷۰ ***
سراه بازدید پلیکا اراک ۹۰ ۳۶ ***
سراه بازدید پلیکا اراک ۱۱۰ ۲۵ ۴۸۱۱۴۰
سراه بازدید پلیکا اراک ۱۲۵ ۱۳ ****
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۹۰*۶۳ ۴۲ ۳۲۵۳۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۱۰*۶۳ ۳۶ ۴۰۵۵۲۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۱۰*۹۰ ۲۰ ۴۹۲۵۹۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۲۵*۱۱۰ ۱۲ ۷۲۱۷۳۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک – واچار پایپ ۱۶۰*۱۱۰ ۹ ۱۰۶۵۴۱۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۶۰*۱۲۵ ** ***
       
تبدیل پلیکا اراک ۶۳*۴۰ ۲۰۰ ۵۸۳۰۰
تبدیل پلیکا اراک ۶۳*۵۰ ۲۰۰ ۶۲۴۷۰
تبدیل پلیکا اراک ۹۰*۶۳ ۱۵۶ ۱۲۹۳۲۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۱۰*۶۳ ۱۰۸ ۱۵۴۵۳۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۱۰*۹۰ ۱۰۸ ۱۶۷۲۴۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۲۵*۹۰ ** ۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۲۵*۱۱۰ ۴۸ ۲۴۵۱۴۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۶۰*۱۱۰ ۳۲ ۴۲۸۴۶۰
تبدیل پلیکا اراک ۱۶۰*۱۲۵ ۴۰ ۴۵۶۱۵۰
درپوش پلیکا اراک ۶۳ ۳۰۰ ۵۰۳۹۰
درپوش پلیکا اراک ۹۰ ۱۵۰ ۹۴۹۵۰
درپوش پلیکا اراک ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۳۳۹۰۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اراک ۹۰ ۱۰۴ ۱۷۱۸۲۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اراک ۱۱۰ ۶۴ ۲۲۰۹۷۰
رابط بازدید (سیخ زن ) پلیکا اراک ۱۲۵ ۵۶ ۲۹۳۲۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اراک ۶۳ ۱۷۶ ۷۴۳۴۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اراک ۹۰ ۸۸ ۱۲۹۳۲۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اراک ۱۱۰ ۵۶ ۱۸۷۸۵۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اراک ۱۲۵ ۵۶ ۲۱۷۶۶۰
کوپلینگ ( بوشن رابط ) پلیکا اراک ۱۶۰ ۳۰ ۳۵۵۱۲۰
کلاهک هواکش آذر لوله اراک ۹۰-۱۱۰-۱۲۵ ۴۲ ۳۶۰۴۳۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۶۳ ۱۲۰ ۱۰۱۰۰۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۵۵ ۱۹۲۶۷۰
زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه پلیکا اراک ۱۱۰ ۳۶ ۲۵۲۰۱۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۶۳ ۱۰۰ ۱۳۲۸۶۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۹۰ ۳۶ ۲۱۹۷۲۰
زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه پلیکا اراک ۱۱۰ ۲۸ ۳۲۵۳۳۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اراک ۶۳ ۱۷۶ ۹۶۱۹۰
رافه یا موفه ( نر و ماده ) پلیکا اراک ۱۱۰ ۵۶ ۲۲۲۲۲۰
  لیست قیمت و خرید لوله پلیکا در گرگان
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها